اولویت های وزارت صنعت و معدن و تجارت برای سرمایه گذاری ملی برای سال 1394 تا 1396

اولویت های وزارت صنعت و معدن و تجارت برای سرمایه گذاری ملی برای سال 1394 تا 1396

وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست اولویت های فرصت های سرمایه گذاری را منتشر کرد. این فهرست در 329 ردیف و 16 گروه صنعتی تنظیم شده است که هر کدام از این ...

ادامه مطلب