امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- تولید مولد مقياس کوچک CHP

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- تولید مولد مقياس کوچک CHP

تاریخ پروژه: تابستان 91

نام متقاضی: شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار(مدیریت صنعت صدرا)

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار

مدیریت کنترل پروژه ساخت کارخانه سوله و اسکلت های فلزی
حسن انجام کار شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال