مشاوره کنترل پروژه مجتمع تفريحي ساحلي فريدونكنار

مشاوره کنترل پروژه مجتمع تفريحي ساحلي فريدونكنار

تاریخ پروژه: 1388-1390

کارفرما:مشاورين مهراز نقش

محل پروژه فریدونکنار

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال