مشاوره کنترل پروژه مجتمع تفريحي ميزبان بابلسر

مشاوره کنترل پروژه مجتمع تفريحي ميزبان بابلسر

تاریخ پروژه: 1389-1390

کارفرما:مشاورين مهراز نقش

محل پروژه:بابلسر

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال