مشاوره کنترل پروژه مجتمع مسكوني 400 واحدي

مشاوره کنترل پروژه مجتمع مسكوني 400 واحدي

تاریخ پروژه: 1386-1391

کارفرما:شركت تعاوني مسكن سيمان سپاهان

محل پروژه:اصفهان

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال