امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث آموزشگاه فنی حرفه‌ای تولید قارچ

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث آموزشگاه فنی حرفه‌ای تولید قارچ

تاریخ پروژه: بهار 86

نام متقاضی: آموزشگاه برف

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال