امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه ریلی کانتینری بندر شهید رجایی

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- احداث پایانه ریلی کانتینری بندر شهید رجایی

تاریخ پروژه: پاییز 93

نام متقاضی: شرکت کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت کشتیرانی کانشیپ

طرح امکانسنجی (طرح توجیهی) خدمات بندری
حسن انجام کار شرکت کشتیرانی کانشیپ

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال