تجزیه و تحلیل مطالعات بازار، فنی و مالی و تدوین طرح کسب و کار خدمات سوخت رسانی و مخزن داری شرکت فراسکو عسلویه

تجزیه و تحلیل مطالعات بازار، فنی و مالی و تدوین طرح کسب و کار خدمات سوخت رسانی و مخزن داری شرکت فراسکو عسلویه

تاریخ پروژه: تابستان 96

نام متقاضی: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال