تحقیقات بازار بررسی صنعت متانول و محصولات پایین دست

تحقیقات بازار بررسی صنعت متانول و محصولات پایین دست

تاریخ پروژه: بهار 96

نام کارفرما: شرکت پتروشیمی بوشهر

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال