تحقیقات بازار و امکانسنجی فنی، اقتصادی و مالی فروشگاه محصولات سالم،  طبیعی و ارگانیک و تدوین طرح توسعه کسب و کار

تحقیقات بازار و امکانسنجی فنی، اقتصادی و مالی فروشگاه محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک و تدوین طرح توسعه کسب و کار

تاریخ پروژه: زمستان 95

نام کارفرما: شركت پارس دیبا بنیان

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال