تحقیقات بازار یخچال

تحقیقات بازار یخچال

تاریخ پروژه: تابستان 1393

نام کارفرما: شرکت لوازم خانگی پارس

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت لوازم خانگی پارس

مطالعات بازاریخچال کمتر از 9فوت
حسن انجام کار شرکت لوازم خانگی پارس

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال