تدوین استراتژی رسوخ در بازار تایل‌های عایق

تدوین استراتژی رسوخ در بازار تایل‌های عایق

تاریخ پروژه: 1388

نام کارفرما: شرکت تارابگین وابسته به شرکت تکادو

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت تارابگین

مطالعه بازار کاشی های سقفی
حسن انجام کار شرکت تارابگین

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال