طرح توجیهی مقدماتی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

طرح توجیهی مقدماتی احداث نیروگاه در مقیاس کوچک در شهرستان های دارای ظرفیت

تاریخ پروژه: بهار و تابستان 1395

کارفرما: سازمان برنامه و بودجه استان لرستان

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال