مدیریت و نظارت بر پیمانکاران تبلیغات

مدیریت و نظارت بر پیمانکاران تبلیغات

تاریخ پروژه: 1391-1392

کارفرما:بانک دی

محل پروژه:سراسر کشور

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال