مدیریت و کنترل پروژه احداث كارخانه سوله و اسکلت‌های فلزی

مدیریت و کنترل پروژه احداث كارخانه سوله و اسکلت‌های فلزی

تاریخ پروژه: 1388-1390

کارفرما:صدرا صنعت نوين گرمسار

محل پروژه:گرمسار

حسن انجام کار

حسن انجام کار شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار

مدیریت کنترل پروژه ساخت کارخانه سوله و اسکلت های فلزی
حسن انجام کار شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال